Ποιοι ρόλοι υπάρχουν στη πλατφόρμα;

Στη πλατφόρμα, ExpressDigiBooks, υπάρχουν 6 ειδών χρήστες. Είναιο Member, ο Student, ο Teacher, ο School Manager, ο School Master καιο Parent.

 Οι members είναι οι μεμονωμένοι χρήστες που χρησιμοποιούν τη πλατφόρμα ως εργαλείο μελέτης (self-study) εν απουσία καθηγητή και έχουν πρόσβαση στα βιβλία που έχουν αποκτήσει. Μπορούν να λύσουν ασκήσεις και να τις διορθώσει η πλατφόρμα αλλά δεν υπάρχει καμία διασύνδεση με άλλους χρήστες.

Ο SchoolMaster είναι ο ιδιοκτήτης του σχολείου. Πρέπει να δημιουργήσει το σχολείο του και να το οργανώσει από την αρχή. Πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα (αναλύονται παρακάτω λεπτομερώς) ώστε να δημιουργήσει αυτός τους μαθητές του, τους καθηγητές και τους διευθυντές του/των σχολείου/ων του καθώς και τη γενική οργάνωση τους.

Ο SchoolManager είναι ο διευθυντής του σχολείου που είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία ενός σχολείου, τη διαχείριση του. Ο ρόλος του δεν είναι υποχρεωτικός. Υπάρχουν σχολεία όπου ο διευθυντής και ο ιδιοκτήτης είναι το ίδιο πρόσωπο. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε SchoolManagers. Μόνο σε περίπτωση που ένα σχολείο έχει παραρτήματα χρειάζεται η παρουσία Managerώστε η διαχείριση να είναι πιο εύκολη στον SchoolMaster.

Οι Teachers είναι οι καθηγητές του σχολείου. Σα λογαριασμός μπορεί να φτιαχτεί μόνο μέσω του SchoolMasterκαι η δουλειά τους είναι να αναθέτουν ασκήσεις στους μαθητές τους, να ελέγχουν τους μαθητές τους και να τους βοηθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλήματος.

 Οι Students είναι οι μαθητές του σχολείου. Και αυτοί σα λογαριασμός φτιάχνονται μόνο από το SchoolMaster.

 Οι Parents είναι οι γονείς του εκάστοτε μαθητή. Μπορούν μέσω της πλατφόρμας να έχουν επαφή με τη πορεία του παιδιού τους χωρίς η φυσική τους παρουσία να είναι υποχρεωτική.